Kihon

Kamae

 • Seigan Kamae
 • Gedan Kamae
 • Jisuri Gedan Kamae
 • Jodan Kamae
 • Tombo Kamae
 • Maki Tombo Kamae
 • Waki Kamae
 • In no Kamae
 • Yo no Kamae
 • Manji Kamae

Suburi

 • Joge Suburi
 • Makkoh Giri
 • Tombo Kesa Giri

Tenku no Tachi

 • Shin
 • Gyo
 • So

Kata

Shodan

 1. Tenchi no Tachi Mae
 2. Tenchi no Tachi Migi
 3. Tenchi no Tachi Hidari
 4. Tenchi no Tachi Ushiro
 5. Iwakuzushi sono Ichi
 6. Iwakuzushi sono Ni
 7. Iwakuzure
 8. Inazuma Shoden
 9. Dogiri
 10. Kesagiri
 11. Kesagiri Kara Dogiri
 12. Torabashiri Shoden
 13. Tate
 14. Rentatsu Shoden
 15. Nukiuchi

Nidan

 1. Kasumi
 2. Itomagoi
 3. Yariotoshi Shoden
 4. Yariotoshi Chuden
 5. Yariotoshi Okuden
 6. Hiryu sono Ichi
 7. Hiryu sono Ni
 8. Morote Kesasgiri
 9. Torabashiri Chuden
 10. Rentatsu Chuden
 11. Ukenagashi
 12. Kotegiri Shoden
 13. Ryubi
 14. Aiuchi
 15. Shirai Ito

Sandan

 1. Inazuma Chuden
 2. Kotegiri Chuden
 3. Kotegiri Okuden
 4. Sakategiri Shoden
 5. Denko Shoden
 6. Sodesurigaeshi Shoden
 7. Midarerenji sono Ichi
 8. Midarerenji sono Ni
 9. Tsubamegaeshi
 10. Kifutsu
 11. Konohagakure

Yondan

 1. Rentatsu Okuden
 2. Sakategiri Chuden
 3. Denko Chuden
 4. Sodesurigaeshi Chuden
 5. Sakategiri Okuden
 6. Ryubigaeshi
 7. Suigetsu
 8. Matsukaze

Godan

 1. Ho-o
 2. Inazuma Okuden
 3. Torabashiri Okuden
 4. Enren
 5. Shinobu
 6. Uzumaki
 7. Uzushiho
 8. Midaremae

Kumitachi

Kihon

 1. Shikodachi Iroha Uchi
 2. Mawari Iroha Uchi
 3. Zengo Iroha Uchi
 4. Ryu So Etsu
 5. Ten Chi Jin

Omote

 1. Kote Gire
 2. Suriage Suriotoshi
 3. Kote Giri
 4. Uchimono Kiri
 5. Sen no Kotedori
 6. Men Suriage Men

Ura

 1. Kiriotshi
 2. Kote Kiriage
 3. Wazata Tsuki
 4. Sen no Osae Otoshi
 5. Sen no Osae Makiotoshi
 6. Sandan Tsukisake / Makikaeshi Giri

Advanced Kumitachi

 1. Songyo (5 Kata)
 2. Nana Uchi Furikake
 3. Kodachi

Supplemental Training

Do-In

 1. Makko-ho
 2. Matsunaga
 3. Zen

Kendo

 1. Uchikomi Keiko
 2. Kendo Kata (10 Kata)
 3. Bokuto Ni Yoru Kihon (9 Kata)

Self-Study

 1. In Yo
 2. Fudoshin
 3. Kokyu-ho